Situationer ur verkligheten Etablera rätt betallösning
Situationer ur verkligheten Skapa ett bättre ledningsstöd
Situationer ur verkligheten Behov att expandera
Situationer ur verkligheten Olika syn på IT ur utvecklingsperspektiv
Situationer ur verkligheten Från kört fast till nytändning och innovation
Situationer ur verkligheten Säkra upp mot säkerhetsproblem
Situationer ur verkligheten Öka tillväxten och lönsamheten
Situationer ur verkligheten

Nedan följer några exempel på situationer ur verkligheten hämtade från uppdrag där Invented in Sweden aktivt medverkat till konkreta lösningar för kunden.

Öka tillväxten och lönsamheten
Vi har hjälpt många kunder att på ett positivt sätt skapa mervärde och ökad lönsamhet genom befintliga resurser. Våra verktyg som gör det möjligt för styrelse/ledning att mäta och arbeta med sin personal i förändringsprocesser och utveckla verksamhetskulturen på ett enkelt och effektivt sätt.

Not: Lönsamhetsförbättringar associerar många till nedskärningar och obehag. Vi vill visa att det på ett positivt sätt, med hjälp av IT såväl som ledningsstöd går att åstadkomma sådana förbättringar på ett bra sätt för alla.

Från kört fast till nytändning och innovation
Det är inte helt ovanligt att projekt går i stå, eller kör fast. Vi har vid flera sådana tillfällen lyckats skapa lösningar som fungerar och som dessutom löser sådant man inte lyckats lösa tidigare. Exempelvis kan det handla om systemlösningar som inte fungerar och behöver bytas ut. Nya, moderna, väl fungerande systemlösningar leder ofta till en nytändning. En nytändning som ofta leder till ett mer innovativt klimat – i hela företaget.

Behov att expandera
Ett företag med en befintlig verksamhet kan på olika sätt behöva ta hjälp av tekniklösningar för att expandera. Det kan vara alltifrån interna stödsystem till sociala media, betallösningar etcetera. Vi har varit IT-partner i fler expansionsprocesser.

Skapa ett bättre ledningsstöd
IT-baserade lösningar kan kombineras med våra kompetenser för strategi och ledningsstöd som stöttar företag i förändring. Förändringsarbete kräver ofta externt stöd och löpande utvärderingar – det är vi vana att arbeta med.

Olika syn på IT ur utvecklingsperspektiv
Ofta möts man av argumentet att ”IT är två hål i väggen, det ska bara finnas där”. Det förhållningssättet kan ibland leda till minskad förståelse för vad man kan få ut av IT-baserade tjänster, vilka intäkter och kostnadsbesparingar de kan generera. Ibland blir också säkerhetsaspekterna lidande med detta förhållningssätt. När det handlar om IT ur ett utvecklingsperspektiv är det därför viktigt att etablera en gemensam plattform som bidrar till ökad förståelse och där nya möjligheter kan skapas och utvecklas.

Säkra upp mot säkerhetsproblem
Vi identifierar kritiska faktorer i verksamheten, kritiska delar i IT-system, skapar rätt säkerhetsnivå och etablerar en säkerhetsmedvetenhet som passar företagets situation. Den egna sårbarheten vägs mot faktorer såsom intention, förmåga och tillfälle hos potentiella motparter/motståndare och mot andra faktorer som kan inverka på IT-säkerhet och på affärsverksamheten. Vi har genomfört flertalet lyckade ”uppsäkringsprojekt” genom åren.

Etablera rätt betallösning
Man kan generellt sammanfatta betallösningar i två delar: en handlar om information runtomkring själva betalningen, logistiken, godkännandeprocessen och vad som ledde fram till betalningen samt logistik efter betalning. Den andra delen är den mer operativa, där själva transaktionen är i centrum. Etablering av betallösningar har vi erfarenhet av.

Ett exempel:

I projektet med Fund of You kan vi exempelvis hämta in SMS-betalinformation, kortbetalinformation samt bank- och plusgiroinformation och aggregera till en enda betalinformationslösning. En lösning där säljaren på ett och samma ställe kan se en totalbild, och att kunna exportera information i en och samma feed till sina ekonomisystem. Detta sätt spar mycket tid och pengar istället för att behöva jobba med de olika betalsystemen för sig.

Invented in Sweden
Våra tjänster
Kontakt